Skip to content Skip to footer
Dag en nacht bereikbaar
Polderstraat 1A, 6666 LD Heteren

Privacy Verklaring

1. Introductie

Crematorium FineVita hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FineVita houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit
   privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwer¬king van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de be-veiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hier-over of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Crematorium FineVita 
Polderstraat 1a
6666 LD  Heteren
info@finevita.nl
026- 840 9036

2. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Crematorium FineVita verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het verzorgen van de asbestemming. 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van de overledenen, nabestaanden en opdrachtgever vragen:

• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• E-mailadres
• Geslacht
• Adresgegevens
• BSN Overledene
• Telefoonnummer

3. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit nood-zakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• crematies bij storingen of onderhoud van de oven van FineVita

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zul¬len wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onder¬zoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

4. Bewaartermijn

Crematorium FineVita bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

5. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsge¬gevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We slaan alle gegevens die o.a. voor onze administratie behouden moeten worden netjes georganiseerd op in een kast met slot;
• Alle werknemers van FineVita zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
• Versnipperen privacygevoelige gegevens met een DIN-P4 versnipperaar.

6. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsge-gevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kun-nen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoe-ken.

7. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.